Trợ giúp pháp lý

Dịch vụ dịch thuật, phiên dịch các thứ tiếng nước ngoài: anh, pháp, đức, hà lan…

Văn phòng luật sư Thiên Định chuyên thực hiện các dịch vụ dịch thuật tiếng nước ngoài, đặc biệt trên địa bàn Tp. Hồ […]

Xem thêm

Trợ giúp pháp lý

Trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý theo quy định […]

Xem thêm