Luật sư giỏi tư vấn quyền khiếu nại theo luật thi hành án dân sự 2014

    Trong quá trình tham gia thi hành án dân sự, nếu đương sự nhận thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình có dấu hiệu bị xâm phạm thì có quyền khiếu nại. Theo quy định của pháp luật thì người khiếu nại thi hành án dân sự có thể là người được thi hành án, người phải thi hành án, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đều có quyền khiếu nại thi hành án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
    Luật Thi hành án dân sự năm 2008, Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định về khiếu nại trong thi hành án dân sự như sau:
    Quyền khiếu nại về thi hành án:
    Đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền khiếu nại đối với quyết định, hành vi của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên nếu có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.
    Thời hiệu khiếu nại đối với quyết định, hành vi của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên như sau:
    Đối với quyết định, hành vi về thi hành án trước khi áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế là 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hoặc biết được hành vi đó;
    Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu là 15 ngày, lần hai là 30 ngày kể từ ngày thụ lý đơn khiếu nại.
    Đối với quyết định về áp dụng biện pháp phong toả tài khoản là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định;
    Thời hạn giải quyết khiếu nại là 05 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý đơn khiếu nại.
    Đối với quyết định, hành vi về áp dụng biện pháp bảo đảm khác là 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hoặc biết được hành vi đó;
    Đối với quyết định, hành vi về áp dụng biện pháp cưỡng chế là 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hoặc biết được hành vi đó;
    Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu là 30 ngày, lần hai là 45 ngày kể từ ngày thụ lý đơn khiếu nại. Trường hợp cần thiết, đối với những vụ việc có tính chất phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại.
    Đối với quyết định, hành vi sau khi áp dụng biện pháp cưỡng chế là 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hoặc biết được hành vi đó;
    Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu là 15 ngày, lần hai là 30 ngày kể từ ngày thụ lý đơn khiếu nại.
    Trường hợp do trở ngại khách quan hoặc do sự kiện bất khả kháng mà người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hạn thì thời gian có trở ngại khách quan hoặc sự kiện bất khả kháng không tính vào thời hạn khiếu nại.
    Lần khiếu nại tiếp theo, thời hiệu là 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại của người có thẩm quyền.
    Như vậy, khi thực hiện quyền khiếu nại về thi hành án thì người khiếu nại phải xác định được loại quyết định, hành vi cụ thể bị khiếu nại để xác định thời hiệu khiếu nại còn hay không. Nếu thời hiệu khiếu nại vẫn còn thì khi thực hiện quyền khiếu nại cần phải tìm hiểu và biết về thẩm quyền giải quyết khiếu nại để đơn khiếu nại được gửi đúng nơi, đúng chỗ theo quy định của pháp luật.
    Thẩm quyền giải quyết khiếu nại về thi hành án:
    Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi trái pháp luật của Chấp hành viên thuộc quyền quản lý của cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện.
    Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh giải quyết khiếu nại đối với các khiếu nại sau đây:
    Khiếu nại quyết định, hành vi trái pháp luật của Chấp hành viên thuộc quyền quản lý của cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh;
    Khiếu nại quyết định, hành vi trái pháp luật của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện;
    Khiếu nại đối với quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện. Quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh có hiệu lực thi hành.
    Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp giải quyết đối với các khiếu nại sau đây:
    Khiếu nại quyết định, hành vi trái pháp luật của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh;
    Khiếu nại đối với quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh. Quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp có hiệu lực thi hành.
    Bộ trưởng Bộ Tư pháp giải quyết các khiếu nại sau đây:
    Khiếu nại đối với quyết định giải quyết khiếu nại Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp. Quyết định giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng Bộ Tư pháp có hiệu lực thi hành.
    Trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ Tư pháp có quyền xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh và Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp.
    Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại về thi hành án dân sự:
    Người khiếu nại có các quyền sau đây:

    Tự mình khiếu nại hoặc thông qua người đại diện hợp pháp để khiếu nại;
    Nhờ Luật sư giúp đỡ về pháp luật trong quá trình khiếu nại;
    Được nhận quyết định giải quyết khiếu nại;
    Được biết các bằng chứng để làm căn cứ giải quyết khiếu nại; đưa ra bằng chứng về việc khiếu nại và giải trình ý kiến của mình về bằng chứng đó;
    Được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp đã bị xâm phạm và được bồi thường thiệt hại, nếu có;
    Được khiếu nại tiếp nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu lần đầu của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại;
    Rút khiếu nại trong bất kỳ giai đoạn nào của quá trình giải quyết khiếu nại.
    Người khiếu nại có các nghĩa vụ sau đây:
    Khiếu nại đến đúng người có thẩm quyền giải quyết;
    Trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu cho người giải quyết khiếu nại; chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình bày và việc cung cấp thông tin, tài liệu đó;
    Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực thi hành và quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
    Các hình thức khiếu nại về thi hành án:
    Gửi đơn khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. Đơn của người khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; họ, tên, địa chỉ của người khiếu nại; họ, tên, địa chỉ của người bị khiếu nại; nội dung khiếu nại; lý do khiếu nại và yêu cầu giải quyết. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ.
    Trình bày trực tiếp nội dung khiếu nại tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. Người có trách nhiệm tiếp nhận việc khiếu nại phải hướng dẫn người khiếu nại viết thành đơn hoặc ghi lại nội dung khiếu nại, có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại.
    Khiếu nại thông qua người đại diện. Người đại diện phải có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện và việc khiếu nại phải thực hiện theo đúng thủ tục quy định.
    Khi nắm vững các quy định của pháp luật có liên quan đến khiếu nại về thi hành án dân sự, quý khách hàng có thể áp dụng quyền khiếu nại để tự bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm trong giai đoạn thi hành án. Nếu quý khách hàng còn nhiều vấn đề vướng mắc, chưa rõ có liên quan đến vấn đề khiếu nại về thi hành án dân sự. Xin đừng ngần ngại, hãy liên hệ Văn phòng luật sư Thiên Định để được luật sư giỏi tư vấn luật thi hành án dân sự, hướng dẫn, giải thích về các quy định của pháp luật có liên quan đến khiếu nại về thi hành án dân sự để quyền và lợi ích hợp pháp của quý khách hàng được bảo vệ một cách tối ưu.

    Luật sư Trần Đăng Minh.